Gm kiểm tra lại dùm từ trước đến giờ đổi vé santa đâu có bị sao 1 vé = 100vp. đổi bao nhiêu vé được bấy nhiêu vipoint. Giờ đổi bị lỗi tùm lum không à. Hỏi thì bảo bị trùng seri nghe có vẻ sai sai.
Kinh mong ad xem lại