Bán acc Sum + đồ
Rs 138l
W2 mnl +9
Set top 2 (+9)
Pen 2%, 2ring 4%
hơn 30B và hơn 50s
TK còn hơn 50 Gcoin
Giá 200k (sđt: 0986623993)