Cần mua Set Thần Long 5% + Luck
Đao Quyền Năng 2%
Sever Tân Thủ ( Mới )
Pmm nv : luuuuuuuu hoặc Nosss