Hãy viết đáp án (Mười chín + 11 = ?) bằng số vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký